ZAKUP SIATKI NA PIŁKOCHWYTY

Szaflary, dnia 21.01.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy "Szaflary" w Szaflarach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

ZAKUP SIATKI NA PIŁKOCHWYTY

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakup wraz z transportem:

  • Siatka na piłkochwyty, zewnętrzna, o grubości sznurka min 4 mm, oczko 10x10 cm lub 12x12 cm, wykonane z polietynelu lub innego trwałego i odpornego na warunki atmosferyczne materiału. Wymiar siatki: 5 m na ok 400 m (lub 4m w odcinkach po 40m - 10 sztuk - korekta 27.01.2016r), podzielona w sposób umożliwiający transport i montaż.
  • Transport: Szaflary, ul. A. Suskiego 164 b, boisko sportowe.

II. TERMIN REALIZACJI:

- od dnia podpisania umowy do dnia 18.03.2016 r.

II.TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 03.02.2016 r. do godz. 19:00

III. SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

pocztą elektroniczną na adres e-mail: lks.szaflary@wp.pl

lub w formie pisemnej, pocztą na adres:

LKS Szaflary, ul. A . Suskiego 164 b, 34-424 Szaflary
 

Osobą upoważniona do kontaktu z oferentami:

- prezes LKS Szaflary Władysław Migiel tel. 693-876-619

2. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającegoi zaoferuje najniższą cenę brutto, wypełniając załącznik nr 1 lub w innej formie opisowej.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej www.lksszaflary.futbolowo.pl

IV.TERMIN PŁATNOŚCI: do 30 dni po zrealizowaniu zadania

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienie postępowania bez podawania przyczyn.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO. Zgodnie z art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

załącznik nr 1

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ:
 

ZAKUP SIATKI NA PIŁKOCHWYTY”
 

  1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………..…………..

Siedziba……………………...…………………………………………………………….…

Nr telefonu ..………………………………........……………………………………………...

Nr faksu ..………………………………...……………………………………………………

Adres e-mail …………………………………………........................………………………

nr NIP ……………………………………………………………….…….....………………...

nr REGON …………………………………………………………………………………….

2. Dane dotyczące Zamawiającego:

LKS SZAFLARY

Adres: 34-424 Szaflary, ul. A. Suskiego 164 b

Zobowiązania Wykonawcy:

Zamówienie

Cena za 1 m2 (brutto)

Siatka na piłkochwyty - około 2000 m2

Transport

RAZEM

słownie (RAZEM) .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Okres udzielonej gwarancji.......................................................................................................................

Szacowany czas żywotności.......................................................................................................................

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości