ZAKUP SŁUPÓW OGRODZENIOWYCH O DŁUGOŚCI 6 M

Szaflary, dnia 21.01.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy "Szaflary" w Szaflarach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

ZAKUP SŁUPÓW OGRODZENIOWYCH O DŁUGOŚCI 6 M

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakup wraz z transportem:

  • Słupy ogrodzeniowe profil 8x8 cm (korekta 27.01.2016 r. godz. 15:45) lub rura o średnicy 8 cm, stalowe w ilości ok 80 sztuk
  • Transport do miejscowości Szaflary, ul. A. Suskiego 164 b, boisko sportowe.

II. TERMIN REALIZACJI:

- od dnia podpisania umowy do dnia 19.02.2016 r.

II.TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 03.02.2016 r. do godz. 19:00

III. SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

pocztą elektroniczną na adres e-mail: lks.szaflary@wp.pl

lub w formie pisemnej, pocztą na adres:

LKS Szaflary, ul. A . Suskiego 164 b, 34-424 Szaflary
 

Osobą upoważniona do kontaktu z oferentami:

- prezes LKS Szaflary Władysław Migiel tel. 693-876-619

2. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającegoi zaoferuje najniższą cenę brutto, wypełniając załącznik nr 1 lub w innej formie opisowej.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej www.lksszaflary.futbolowo.pl

IV.TERMIN PŁATNOŚCI: do 30 dni po zrealizowaniu zadania

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienie postępowania bez podawania przyczyn.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO. Zgodnie z art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

załącznik nr 1

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ:
 

ZAKUP SŁUPÓW OGRODZENIOWYCH O DŁUGOŚCI 6 M”
 

  1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………..…………..

Siedziba……………………...…………………………………………………………….…

Nr telefonu ..………………………………........……………………………………………...

Nr faksu ..………………………………...……………………………………………………

Adres e-mail …………………………………………........................………………………

nr NIP ……………………………………………………………….…….....………………...

nr REGON …………………………………………………………………………………….

2. Dane dotyczące Zamawiającego:

LKS SZAFLARY

Adres: 34-424 Szaflary, ul. A. Suskiego 164 b

Zobowiązania Wykonawcy:

Zamówienie

Cena za 80 sztuk

(brutto)

Słupy ogrodzeniowe profil 8x8 cm lub rura o średnicy 8 cm, stalowe

Transport

RAZEM

słownie (RAZEM) .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości